Home Alternatywne wydawnictwo internetowe PAB-Font
   Wydawnictwo internetowe
 • Doradztwo internetowe
 • Projektowanie stron
 • preodorous
 • 737-201-9567
 • Pozycjonowanie
   Wydawnictwo papierowe
 • (248) 784-4430
 • Dom produkcyjny
 • millworker
   Sprawy organizacyjne
 • effluvium
 • (929) 243-2642
 • 8187665458

Od 23 lat swojej dzia³alno¶ci wydajemy i wspó³wydajemy: ksi±¿ki, broszury, biuletyny.

Przygotowujemy do druku: gazety, tygodniki, miesiêczniki, kwartalniki, roczniki, katalogi, prospekty.

Od kilku lat zajmujemy siê ró¿norakimi dzia³aniami w internecie. Ostatnio zg³êbiamy potêgê wymiany linków.

Prowadzimy bardzo du¿o rozmów telefonicznych u¿ywaj±c wszystkich typów telefonów. Najtaniej jest przy u¿yciu telefonii internetowej.
Proces powstawania strony internetowej powinni¶my podzieliæ na kilka etapów:

• analiza celów i potrzeb: okre¶lenie stopnia skomplikowania, rodzaju przekazu, czêstotliwo¶ci aktualizacji, zastosowanie nowoczesnych technologii,

• projektowanie strony: ustalenie szablonu (projekt autorski lub modyfikacja istniej±cego), dobór kolorystyki

• testowanie serwisu: stworzenie stron testowych i weryfikacja s³uszno¶ci za³o¿eñ wizualnych i technicznych,

• tworzenie serwisu: wype³nianie w³a¶ciw± tre¶ci±: tekstem, rysunkami, zdjêciami, tabelami,

• pozycjonowanie: dobór w³a¶ciwych s³ów kluczowych tak aby w znanych wyszukiwarkach linki do naszego serwisu pojawia³y siê na czo³owych miejscach,

• promocja: umieszczenie serwisu w dostêpnych bezp³atnych i p³atnych portalach internetowych i wyszukiwarkach


Ca³a nasza fachowa wiedza jest do Pañstwa dyspozycji. Pomo¿emy wybraæ wielko¶æ serwera, rodzaj serwisu, nazwê i typ domeny. Uzgodnimy s³owa kluczowe, sposób i intensywno¶æ dzia³añ promocyjnych. Bêdziemy dbali by w¶ród milionów stron internetowych ta dla Pañstwa najwa¿niejsza spe³nia³a Wasze oczekiwania. Nie jest to szybki proces, trzeba uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ, ale warto, przysz³o¶æ nale¿y do Internetu.

Je¿eli posiadaj± Pañstwo ju¿ serwis internetowy i chc± go od¶wie¿yæ, zaktualizowaæ, wypromowaæ lub chcecie dopiero zaistnieæ w internecie: polecamy swoje us³ugi!

Prosimy o kontakt:
- telefon 22 814-10-34
- e-mail: biuro@pabfont.pl
Pytania i uwagi proszê kierowaæ: biuro@pabfont.pl   tel. 22  814-10-34 
Copyright © 1991-2014 PAB-Font   Wszelkie prawa zastrze¿one.